ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN EN VERKOOP

Updates op 13-10-2022

Website

ltcrefinish

(hierna het "Platform")

is een initiatief van:

LTC SA
Rue de l'Ancien Verrerie 8
5150 Floreffe
Ondernemingsnummer (BCE/BTW): 0644545501
E-mail: info@ltcrefinish.be
Telefoon: +32 (0) 81 74 11 40

(hierna "LTC S.A." of de "Verkoper")




I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN


1. Toepassingsgebied

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de "AV") zijn van toepassing op elk bezoek of gebruik van het Platform en zijn informatie door een internetgebruiker (hierna "Gebruiker").

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker deze AV gelezen te hebben en aanvaardt hij uitdrukkelijk de daarin vermelde rechten en plichten.

Er kan bij wijze van uitzondering bij schriftelijke overeenkomst worden afgeweken van de bepalingen van de AV. Deze afwijkingen kunnen bestaan ​​uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de clausules waarop ze betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de andere bepalingen van de AV.

We behouden ons het recht voor om onze AV op elk moment te wijzigen, zonder voorafgaande kennisgeving, maar we verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.


2. Platform

heeft. Toegang en navigatie

We nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, beveiliging en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. We kunnen echter geen absolute garantie bieden voor de bruikbaarheid en onze acties moeten daarom worden beschouwd als gedekt door een middelenverbintenis.

Elk gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. We zijn dus niet verantwoordelijk voor enige schade die het gevolg kan zijn van mogelijke storingen, onderbrekingen, defecten of zelfs schadelijke elementen die aanwezig zijn op het Platform.

We behouden ons het recht voor om op elk moment de toegang tot het Platform te beperken of de werking ervan te onderbreken, zonder verplichting tot voorafgaande kennisgeving.

b. Inhoud

LTC S.A. bepaalt in grote mate de inhoud van het Platform en gaat zorgvuldig om met de informatie erop. Wij nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, nauwkeurig en actueel mogelijk te houden, ook als de informatie erop door derden wordt aangeleverd. We behouden ons het recht voor om het Platform en de inhoud ervan op elk moment te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder dat hiervoor aansprakelijkheid ontstaat.

LTC S.A. kan geen absolute garanties bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Het is daarom mogelijk dat deze informatie niet altijd volledig, nauwkeurig, voldoende nauwkeurig of actueel is. Bijgevolg kan LTC S.A. niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die de Gebruiker zou lijden als gevolg van de informatie die op het Platform aanwezig is.

Indien bepaalde inhoud op het Platform in strijd is met de wet of de rechten van derden, of in strijd is met de goede zeden, verzoeken wij u ons hiervan zo spoedig mogelijk per e-mail op de hoogte te stellen, zodat wij passende maatregelen kunnen nemen.

Elke download van het Platform gebeurt altijd op risico van de Gebruiker. LTC S.A. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, direct of indirect, die voortvloeit uit deze downloads, zoals verlies van gegevens of schade aan het computersysteem van de gebruiker, die volledig en exclusief de verantwoordelijkheid van deze laatste is.


3. Links naar andere websites

Het Platform kan links of hyperlinks naar externe websites bevatten. Dergelijke links betekenen niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen LTC S.A. en de externe website of zelfs dat er een impliciete overeenkomst bestaat met de inhoud van deze externe sites.

LTC S.A. heeft geen controle over externe websites. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk voor het veilig en correct functioneren van de hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de Gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij het Platform. Wij kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele gevolgschade.


4. Intellectuele eigendom

De structuur van het Platform, maar ook de teksten, grafieken, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's, databases, computerapplicaties, enz. waaruit het bestaat of die toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de uitgever en worden als zodanig beschermd door de geldende wetten op het gebied van intellectueel eigendom.

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, handelsmerken en diensten aangeboden door het Platform, op welke manier dan ook, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de